Satış Sözleşmesi

KONAKLAMA SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 : TARAFLAR

Bir taraftan Sahil Cad. No 220 Adrasan / ANTALYA adresinde bulunan Ford Hotel  ile diger taraftan ..........  (Kısaca Tüketici olarak anılacaktır) aşağıda belirtilen hususlarda tam bir anlaşmaya varmışlardır.

MADDE 2 : KONU

İşbu sözleşme Tüketicinin, Ford Hotel vasıtası ile aşağıda açıklanan koşullar çerçevesindeki Otel (Tesis) rezervasyonunu ve buna bağlı otel konaklama satış şartlarını içerir.

MADDE 3 : UYGULAMA

3/A - Konaklama .............. ile ............... tarihleri arasında (toplam ...... gece) olacaktır. Konaklayacak kişilerin isimleri ......... dir.

3/B - Tüketici, ................. isimli tesiste, ................. oda tipinde, ................. yeme içme konseptinde konaklama yapacaktır.

3/C - Tüketicinin otele giriş saati 14.00 dır. Otelden çıkışı en son saat 12.00 dır.

3/D - Tüketici hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin rezervasyon veya sözleşme imza tarihinden itibaren 7 gün içerisinde hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Erken rezervasyon - Yılbaşı - Bayram - Sömestre vb. gibi kampanyalı dönemlerdeki ürünler bu madde kapsamı dışındadır.

3/E - Tüketici; Tau Tatil, Tesis yetkilileri ve Rehberlerin, satın alınan hizmetle ilgili bildirdiği kurallara uyacağını, üçüncü şahısların can, mal güvenliği ve huzuruna saygı göstereceğini, aksi takdirde hizmeti alamayacağını ve bu durumda hizmeti iade hakkının bulunmadığını kabul eder.

3/F - Ford Hotel, sözleşme konusu hizmetin başlangıcından sonra ortaya çıkan mücbir sebepler ve Tüketiciden kaynaklanan durumlar ile üçüncü kişilerin şahsi sorumluluklarından kaynaklanan hallerde sorumlu değildir. Sorumluluğu dâhilindeki hallerde, Tüketici aleyhine olan değişiklikleri TÜRSAB Kütahya Çizelgesi hükümleri uyarınca Tüketiciye bedel veya hizmet iadesi şeklinde tazmin edebileceği gibi aynı zamanda fiyata dâhil olmayan ve hizmet esnasında Tüketiciye verilen ek ve/veya alternatif düzenlemeler ile de telafi yoluna gidebilir. Ek veya ikame hizmetlerin Tüketici tarafından alınıp kullanılmış veya tüketilmiş olması Tüketicinin bedel iadesi ve tazminat haklarını ortadan kaldırır.

3/G - Tüketicinin konaklama yaptığı Tesiste olabilecek herhangi bir bagaj, değerli eşya ve benzeri kayıp hallerinde, Tüketicinin gerekli tutanakları ilgili kolluk kuvvetlerine tutturmak suretiyle Tau Tatil’e bilgi vermesi durumunda Tau Tatil, Tesis’i bilgilendirecektir. Bu ve benzeri durumlardan dolayı Ford Hotel sorumlu tutulamaz.

MADDE 4 : SÜRE VE FESİH

4/A - Tüketici, Rezervasyon tarihinden itibaren en fazla 7 gün sonrasına kadar, alınan ürünü iptal edebilir veya aynı rezervasyon tipine uygun olmak koşuluyla, erken rezervasyon indirimli ürünler dışında kalan ürünleri istenilen kişi veya kişilere devredebilir. Devralan bakiye ve devir sebebiyle doğan tüm masraflardan devreden ile birlikte sorumludur. Tüketici, tüm iptal/devir taleplerini yukarıda belirtilen süreye uygun ve yazılı olarak For Hotele sunmakla yükümlüdür. Alınmış olan hizmet kampanya dâhilinde bir ürün ise ve/veya rezervasyon ile konaklama başlangıcı arasında 7 günden daha az bir süre bulunması halinde bu madde geçerli değildir.

4/B - Tüketici, rezervasyon yaptırdığı tarihten itibaren 8 ila 15 gün arasında iptal, değişiklik ve devir talep ettiğinde sözleşmede belirtilen konaklama bedelinin 5'i cayma tazminatı olarak Tüketiciden kesilir. Erken rezervasyon - Yılbaşı - Bayram - Sömestre vb. gibi kampanyalı dönemlerdeki ürünlerde tüketiciye herhangi bir iade söz konusu değildir. Tüketici, rezervasyon yaptırdığı tarihten itibaren 16. gün ve sonrasında iptal, değişiklik ve devir talep ettiğinde bu talep kabul edilmeyeceği gibi ödediği bedelin iadesi de yapılmaz

4/C - Tüketicinin başlangıcını kaçırdığı hizmete iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda; Ford Hotel, Tüketici adına yapılmış tüm rezervasyon ve hizmetleri hizmetin başlangıç tarihinden itibaren 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde Tüketiciye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.

4/D - Tüketici, kendisinin veya birinci dereceden akrabalarının konaklama dönemine denk gelen 10 günlük mutat iştigaline engel rahatsızlıklarını, tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak resmi raporla veya ölüm halinde bunun belgelemesi koşuluyla, rezervasyon iptal talebi kabul edilir ve rezervasyon için ödediği tutar kendisine iade edilir. Bu halde rapor ve belgeler hizmetin başlangıcından önce ibraz edilecektir. Bu durumun konaklama hizmetinin devamı sırasında gerçekleşmesi halinde mazeret, Tesisten ayrılma tarihinden itibaren en fazla 1 gün içinde Ford Hotele belgesiyle birlikte sunulmalıdır.

4/E - Ford Hotel gerekli gördüğü durumlarda tüketiciye de bildirmek kaydı ile ilan ettiği veya kayıt aldığı otel rezervasyonunu, hizmetin başlangıç tarihinden 7 gün, özel gün ve/veya dönemlerde ise 1 gün öncesine kadar kısmen veya tamamen değiştirebilir veya iptal edebilir. Tüketici bu değişiklikleri ve iptali kabul etmediği takdirde rezervasyonunu iptal edip ödediği ücretin tamamını iade alma hakkına sahiptir. Bu durumda Tüketicinin herhangi tazminat hakkı doğmaz

MADDE 5 : İPTAL VE DİĞER HÜKÜMLER

5/A - Tüketicinin şikâyetçi olduğu hususları ve Tesisten erken çıkış talebini hizmetin ifası sırasında yazılı olarak Tesise ve Ford Hotel yetkilisine bildirmesi iyi niyetli Tüketicinin özen borcudur. Tüketici, Ford Hotel yetkilisine ve Tesise hizmet alımını sona erdirme sebeplerini yazılı olarak bildirmek zorundadır. Tüketicinin, hizmeti Ford Hotel yetkililerine bildirmeden sonuna kadar kullanması veya Tesisten erken çıkış yapması; ikame hizmet, bedel iadesi ve diğer sair tazminat haklarını ortadan kaldırır.

5/B - Tüketici, dilerse konaklama hizmeti başlamadan evvel kaza ve hastalık halinde çıkış noktasına dönüş masrafları ile her türlü kazadan doğan zarar ve tedavi masraflarını, maliyeti kendisine ait olmak üzere sigortalatabilir. Seyahat sigortası, hizmeti satın alan tüketicilerin, hasar, zarar ve kayıpları ile ilgili teminatın kapsamı bu hizmeti sunan sigorta firmasının poliçesiyle belirlenmiştir. Ford Hotel bu teminatların içeriği, kapsamları veya uygulama şekilleri ile ilgili herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

5/C - Tüketici, bu sözleşme konusu rezervasyona ait ödemeyi, mail order, sanal pos, havale veya EFT ile yapmak suretiyle işbu sözleşmeyi herhangi bir sebepten dolayı imzalayamamış olsa dahi bu sözleşme şartları taraflar arasında geçerli olacaktır. Bu durumda Tüketici, sözleşme şartlarını katalog, internet sitesi veya ilanlar ile öğrenmiş olduğunu ve sözleşmede belirtilen hizmetleri, bu sözleşmedeki yazılı şartlar dâhilinde alacağını kabul eder.

5/D - Tüketici, bu rezervasyona ilişkin sözleşmeyi, sözleşmede adı geçen Tesis hakkında her türlü bilgiyi gerek Ford Hotele ait web adreslerinden ve/veya gerekse Ford Hotel satış temsilcilerinden alıp, gerekli tüm incelemeyi yaptıktan ve okuduktan sonra imzaladığını kabul ve beyan eder.

5/E - Ford Hotel, rezervasyon yapılan Tesisin vasıfları, yıldızlaması ve sunulan hizmetlerle ilgili bilgiyi, Tesisin beyanına, broşürlerine ve Tesisin resmi internet sitesindeki bilgilerine dayanarak ilan etmiştir. Tesisin, ilan ve deklarasyonlarında yer alan özellikte ve yıldızlama standartlarında olmaması halinde sorumluluk münhasıran Tesise aittir. Tesisin taahhüt edilen standartları taşımaması veya konaklamanın başlayacağı tarihte bu standartta hizmet verebilecek durumda olmaması halinde, Ford Hotel tüketiciyi aynı standartta veya bir üst kategoride olan bir tesiste konaklatmak üzere teklifte bulunabilir. Tüketici böyle bir değişikliği kabul etmez ise rezervasyonu için ödediği toplam bedeli geriye alma hakkına sahiptir.

5/F - Tesise girişte kimlik ve yaş kontrolü yapılmaktadır. Yanlış veya eksik beyan bildirimlerinden dolayı arada fark doğarsa, bu fark Tesise giriş anında tahsil edilir.

5/G - Erken rezervasyon dönemini kapsayan rezervasyonlarda işbu sözleşmenin (4-A ve 4-B) maddelerinde belirtilen süreler geçerli olmayıp; bu döneme ilişkin iptal, değişiklik ve devir halleri sadece iptal sigortası olan tüketicilere uygulanmaktadır.

5/H -  Rezervasyon anında konaklama bedelinin en az 5'i, bakiyenin ise hizmetin başlamasından en geç 15 gün önce ödenmesi gerekmektedir. Rezervasyon ile hizmetin başlangıç tarihi arasında 15 günden daha az süre bulunması halinde konaklama bedelinin tamamı tahsil edilir. Anılan süre içinde belirtilen ödemelerin yapılmaması halinde, rezervasyon iptal edilerek konaklama bedelinin 5 i cayma tazminatı olarak tüketiciden tahsil edilir. İndirimli Ürün/Özel Ürün veya kampanyalı ürün satın alan tüketici hizmet bedelinin tamamını rezervasyon tarihinde ödemekle yükümlüdür. Alınmış olan hizmet erken rezervasyon veya diğer kampanyalar dâhilinde bir ürün ise bakiye ödemenin süresinde yapılmaması halinde, tüketici tüm konaklama bedelinin tamamı kadar cayma tazminatından sorumludur.

5/I - Erken rezervasyon dönemi ve/veya tüm dönemlere ait (sistem kaynaklı yanlışlıklar haricinde) fiyat artışlarında, ilave olarak aradaki fark tüketiciden talep edilmeyeceği gibi tesis tarafından aksiyon olarak adlandırılan indirimlerin de tüketiciye iadesi söz konusu değildir.

5/J - Tüketici, rezervasyon esnasında Ford Hotel çalışanlarına ve/veya web sitelerine vermiş olduğu; e-mail, cep telefonu, faks vb. bilgilerine, Ford Hotel ve web sitelerinin kampanya duyurusu amaçlı yapmış olduğu bülten gönderimlerine izin verdiğini kabul ve beyan eder.

MADDE 6 : SÖZLEŞME BEDELİ VE ÖDEME

6/A - Sözleşme bedeli KDV dahil ................. TL'dir.

6/B - Tüketici, işbu sözleşmeyle Ford Hoteli, aldığı ve/veya alacağı mal ve hizmetlerin bedelini tahsil etmeye yetkili kıldığını kabul ve beyan eder.

 

Ödeme Şekli      

Peşin Tutar           

Taksitli Tutar        

Taksit


6.D - Vergi Usul Kanunu ilgili hükümleri uyarınca; hizmet alımı karşılığında düzenlenecek fatura, hizmetin sona ermesini takip eden 7. Günden itibaren Ford Hotel'den teslim alınacaktır.

6.E - İşbu protokol 01.02.2016 tarihinde tanzim edilmek suretiyle imzalanmış olup, protokolden kaynaklanacak ihtilaflarda taraflar münhasıran TÜRSAB KÜTAHYA ÇİZELGESİ ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanacaktır. Bu sözleşmeden dolayı doğabilecek anlaşmazlıklarda Antalya Mahkemeleri yetkilidir.

 

Müşteri İlişkileri İrtibat:: +90 242 883 10 44

E-Posta: [email protected]

Firma: Ford Hotel

Satış Temsilcisi: Meryem 

 

İmza:

 

HİZMET ALAN(LAR) ADINA VOUCHER / SÖZLEŞME İMZALAYAN

 

Adımıza düzenlenmiş olan Otel Konaklama Satış Sözleşmenin tüm sayfalarını ve web sitesini; okuyup,anlayıp, kabul ederek birer nusalarını teslim aldım.

 

Ad Soyad:                   

 

İmza: